ایران دومین تولید کننده نفت اوپک قدر نیست سوخت مورد نیاز اوین را تامین کند. حالا که ما در خانه‌های گرممان نشسته ایم ،هستند کسانی‌ که در اوین از سرما میلرزند.

آنها بار‌ها توانستند از داخل اوین بیانیه بدهند تا دل‌‌های ما با امید گرم شود ،آیا ما میتونیم از بیرون برای آنها سوخت برسانیم ؟ نوبتی هم باشد نوبت ماست ،مای که دیروز با دیدن عکسی رگ غیرت مان بالا زد،اما امروز امتحان غیرت است.بیایم پیت نفت دست بگیریم و در خیابان به سمت اوین راه بیفتیم ،اگر ایران نیستیم به سمت سفارت‌ها راه بیفتیم و روی پیت‌ها بنویسیم «اهدای برای زندان اوین » .

بیایم کاری کنیم ،بیایم ثابت کنیم که غیرت داریم،اوین سردش است .این برف زیبا نیست ،زیبا نیست چون عزیزانمان در انفرادی اوین میلرزند،چون بخار دهنشان قادر به گرم کردن فضای انفرادی نیست .بیاید با هم باشیم

 

Advertisements