درود بر اصغر فرهادی که هنر را به حاکمیت نفروخت .درود بر هنرمندانی که با شرف هستند و در مقابل اقتدارگرای حاکمیت سر خم نکردند .
فیلم اصغر فرهادی و اسکار سیاسی نیست ،این حکومت است که هنرمندان واقعی‌ را تحت فشار قرار داده است ،خانه سینما را تعطیل می‌کند و دنبال حذف هنر از سینما است تا آنرا در دست جریانات  حاکم و اقتدارگرا قرار دهد .

پیروزی و کسب افتخار در سطح بین المللی توسط هنرمندانی که در این فضای سیاسی و استبدادی سر خم نکردند و هنر خود را در خدمت تثبیت دیکتاتور نگذاشتند برای ما سر شار از شادی است ،سر شار از غرور است .

جایگاه امشب اصغر فرهادی تو دهنی محکمی به امثال سلحشور ،شریعت مداری ،،،، است .

خوشحالم و از خوشحالی‌ اشک شادی در چشم دارم

Advertisements