موضوع داغ نامه دختران میر حسین موسوی به مردم در آستانه انتخابات( بعد از ۲۰ ساعت حذف) میشود اما موضوع داغ رد قانون مربوط به نسل کسی‌ ارامنه باقی‌ میماند ! به راستی‌ خبری که مربوط به فرانسه ،ترکیه و ارامنه است اینقدر به بالاترین ربط دارد و برای ما ایرانی‌‌ها مهم است که این موضوع داغ را نگاه میداریم و موضوع داغی‌ که مربوط به شرایط امروز ایران ،انتخابات و حصر غیر قانونی ۳ انسان است را حذف می‌کنیم ؟

این حذف طبق کدام قانون بالاترین بود ؟ اگر موضوع داغ مشکلی‌ داشت پس چرا ۲۰ ساعت در لیست موضوعات داغ باقی‌ ماند ؟ اگر این موضوع داغ نیست موضوع رد قانون مجازات انکار نسل کسی‌ ارامنه در فرانسه  در حیطه کدام خبر داغ قرار می‌گیرد؟

تا به کای باید شاهد عمل نظر‌های شخصی‌ در بالاترین باشیم ؟

Advertisements