نقطه به نقطه , حرف به حرف نشانی‌هایت را حفظ کرده ام ماه که خوابش برد ,من راه مییفتم.در قاموس باد

فاصله معنی ندارد …

راستی‌ ،

کلید کلبه چوبی را هم بیاور

ممکن است دیر برگردیم

ک ص

Advertisements