حاصل تمام آن ادعا‌های تو خالی‌ و وعده‌های پوچ دولت کودتا اینست که پیر مردی باز نشسته فریاد میزند ،احمدی من گشنمه ! احمدی نژاد من گشنمه !(1)

درست  زمانی‌ که قیمت فروش نفت ۵ برابر سال‌های پیش است ،پیر مردی باز نشسته با فریادی لرزان دنبال ماشین احمدی نژاد میدود که من گشنمه ! هنوز به خاطر داریم که احمدی نژاد با ژستی تلویزیونی گفت : (2)  ایران تنها کشوری است که گرسنه‌ای در آن نیست

،گفت از پول یارانه‌ها پس انداز کنید تا برای بچه‌ها خانه بخرید . گفت و گفت ! تا  کسی‌ خواست که دولت را باز خواست کند رهبر نامه داد که در شرایط کنونی‌ برای حفظ قدرت نظام اتحاد کنید ،سکوت کنید !

امروز فریاد این پیر مرد دل‌ خیلی‌‌ها را زخمی کرد ،دردآور بود که آنگونه فریاد میزد که گرسنه هستم و پیشاپیش خودرو میدوید ! آری برای زنده ماندن یا مردن از گرسنگی امروز باید دوید ،باید نالید, باید فریاد زد .

برای ساکت کردن اعتراض این پیر مرد اطرافیان شروع به دادن صلوات میکنند ،میخواهند نمایش امروز‌شان خراب نشود  ،میخواهند صدای دردمندی را با صلوات خفه کنند و بعد خود را با حکومت امام علی‌ مقایسه میکنند .گرچه بیشتر از همه به یزید و حکومت فاسدش شبیه هستند .

آقای احمدی نژاد ابوموسی را پرچم میهن دوستی‌ ات نکن  ،مردم بندر عباس را دریاب

1)http://www.youtube.com/watch?v=myVPwtmImlM

2)http://www.youtube.com/watch?v=cCZ50BJVNuY

Advertisements