این چه همهمه‌ای است ؟

صبر کنید ،من هم حق دارم سخنی بگویم

می‌خواهم دردی را بگویم ،گوش کن ،آرام باش

اه، باز بوی شراب و سیگار به من تجاوز کرد

دوباره دچار فراموشی شدم

حرفی‌ برای گفتن ندارم ،برو

راستی‌ اسمت یادم رفته است

ک_ ص

Advertisements