میگویند روز به روز از خورشید کم میشود

حجمش در حال زوال است و روزی تمام خواهد شد

لکه‌های خورشیدی بیشتر شده اند ،

گاهی هم عصبانی‌ میشود و طوفان خورشیدی داریم

چه ساده اند این دانشمندان که با ضرب و تقسیم دنبال دلیل هستند

من قوانین فیزیک تو را خوب می‌دانم،نکند خورشید را هم عاشق کرده ای

می‌دانم ،دیگر امیدی به خورشید نیست،کارش تمام است

ک ص

Advertisements