انیشتن سال‌ها پیش فهمید که هر جسمی‌ به زمان و مکان اطراف خود انحنأ می‌‌بخشد .هر چقدر که جرمش بیشتر باشد تأثیرش بیشتر است . اجرامی چون ستارگان حتی میتوانند مسیر نور را منحنی کنند . اگر جرمت از این هم بیشتر باشد میتوانی‌ نور را در خودت جذب کنی‌ ،میتوانی‌ زمان را به نزدیک صفر برسانی و دائمی باشی‌ !

اگر مسیر اورانوس به دور خورشید کج است ،باور کنیم که ایراد از خودش نیست ،اورانوس جرمی چون نپتون در پشت سر دارد که جاذبه‌ای دارد به بزرگی‌ جرمش

تمام زندگی‌ ما در این منحنی‌های روزانه تحت تاثیر جاذبه‌ها هست ،پس بی‌خود با آن نجنگیم که از نور قوی تر نیستیم

Advertisements