شب‌پره‌های این شهر هم به اندازه من خسته نیستند

که تمام شب را با من بیدار بمانند .

ساعتی است که آنها هم خفته اند

و من از ترس خفاش‌ها ،هر دقیقه آنها را دوباره میشمارم.

ک ص

Advertisements