سایت کلمه به نقد مناظره دیشب بین آقای اصغر زاده و شریعت مداری پرداخته است ،یک مقداری از این نحو نگارش کلمه جا خوردم با باید بگم که دید کلمه به اتفاقات روز ایران و مشکلات مردم فقط یک بعدی شده است .این چنین است که هر روز مخاطبین خود را از دست میدهد
سایت کلمه نوشته چرا آقای اصغر زاده از شریعت مداری نخواسته است مدارک دیدار خاتمی با سوروس رو نشان دهد ؟ چرا آقای اصغر زاده از حصر اسم نبرده ،فقط به اسم

زندانیان سیاسی اکتفا کرده است و به حرف های میر حسین استناد نکرده است ؟
نوشته است چرا اصغر زاده سوابق بازجو بودن شریعت مداری را در برنامه تذکر نداده است !!!!!
نمیدانم کلمه چرا به این نتیجه رسیده است که قرار بوده اصغر زاده سخنگوی خاتمی و موسوی بوده باشد ؟ چرا باید اصغر زاده خودش را در قالب حزب و گروهی معرفی میکرد که اعتماد مخاطبین را از خود سلب میکرد ؟ یادمان باشد که دیشب فرصتی بود که بعد از مدت ها در رسانه ملی فراهم شد تا در زمانی که نه روزنامه داریم ،نه احزاب اجازه کار دارند و بزرگان سیاسی ما همه در زندان هستند ،کسی بتواند مقابل شریعت مداری بایستد !
کلمه فراموش کرده است که مخاطبین رسانه ملی بسیار فراتر و گسترده تر از چند فعال سیاسی هستند ، حتی ممکن است اصلا آقای شریعت مداری یا اصغر زاده را نشناسند ! شاید اصلا اسم جورج سوروس را نشنیده باشند و در ان زمان محدود چه نتیجه ی حاصل میشد اگر اصغر زاده میخواست که شریعت مداری اسناد ملاقات خاتمی و سورس را رو کند ؟
با این تاکید ،خیلی ها که روزنامه کیهان را دنبال نمیکنند ،تازه به این سوال میرسیدند که اصل داستان چیست ؟ شاید هم شریعت مداری در این زمان اندک میتوانست مدرک صوری به مخاطبین نشان دهد که نتیجه عکس مورد نظر کلمه حاصل میشود .یادتان است که در مناظرات ۸۸ آقای احمدی نژاد آمار های دروغین نشان داد ؟ یادتان است که پای آقای هاشمی و ناطق را به میان کشید تا میر حسین را از اصل مناظره دور کند و میر حسین مجبور شود که به دفاع از دولت های قبلی بپردازد !!!دیشب هم این دام برای آقای اصغر زاده بود .
آقای اصغر زاده اما با هوشیاری در دام اتهامات و لجن پراکنی های شریعت مداری نیفتاد و به مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرد ! از احمدی نژاد خواست بجای اوین به بازار سر بزند ! و این هوشیاری اصغر زاده بود که میدانست برای مردم اقتصاد مهمتر از سوروس و اوین یا خاتمی است .
این روز ها که فشار تحریم در بازار ارز ،طلا و حتی دارو ها برای مردم قابل لمس است ،اصغر زاده به زیرکی سیاست خارجی کیهان و دولت را به چالش کشید و از ماجرا جویای سیاست خارجه انتقاد کرد ! گفت که در دنیا در انزوا هستیم !گفت که شریعت مداری برای حمایت از احمدی نژاد مسئول است !!! و این پیش فرض را به مخاطب القا کرد که شریعت مداری هم پشیمان از آمدن احمدی نژاد است !
یادمان باشد با نزدیک شدن به فضای انتخابات از این فرصت ها ممکن است بدست آوریم و باید بدانیم که مخاطب ما مردم کوچه و بازار هستند نه نخبگان سیاسی ! سیاسیون خود به آمار و اطلاعات روز دسترسی دارند ،سایت ها را دنبال میکنند و خوب میدانند شریعت مداری کیست و اتهامات کیهان چقدر واهی است .استفاده از تریبون صدا و سیما ظرافت خاصی میطلبد و باید به زبان مردم صحبت کرد و گرنه فرصت سوزی میکنیم و روز به روز فاصله خودمان با مردم را بیشتر میکنیم .
گفته های بالا به منزله حمایت سیاسی و مشی ،تفکر آقای اصغر زاده نیست اما باید حرف حق را تمجید کرد ،کار دیشب اصغر زاده بزرگ بود !
Advertisements